Stopnie naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty, promotorzy i habilitacje osób spoza I.A. U.Wr. pokazane są na niebieskim tle.

Doktoraty

Habilitacje

DOKTORATY

Lp. Data obrony lub uchwały Rady Wydziału Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor
66 2023.12.11 Żaneta SZAFORZ Badanie rozbłysków słonecznych wykazujących quasi-okresowość na podstawie obserwacji satelity Solar Orbiter

Michał Tomczak
(Tomasz Mrozek)

65 2023.06.12 Przemysław BRUŚ Badanie gorących obiektów w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki z wykorzystaniem fotometrii wielobarwnej

Andrzej Pigulski
(Zbigniew Kołaczkowski)

64 2023.03.27 Amadeusz MISZUDA Ewolucja i pulsacje gwiazd typu β Cephei i δ Scuti w zaćmieniowych układach podwójnych

Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz
(Wojciech Szewczuk)

63 2023.03.20 Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI Ekscentryczne zmienne elipsoidalne oraz ich oscylacje wzbudzane pływowo Andrzej Pigulski
62 2023.01.09 Michalina LITWICKA Analiza i modelowanie drobnoskalowych pojaśnień w atmosferze Słońca obserwowanych przez instrument IRIS w zakresie ultrafioletowym Arkadiusz Berlicki
61 2020.12.07 Katarzyna MIKUŁA Modelowanie struktury i kinematyki pętli rozbłyskowych na podstawie obserwacji IRIS Arkadiusz Berlicki
60 2017.09.26 Jakub OSTROWSKI Ewolucja i pulsacje gwiazd masywnych z uwzględnieniem efektów rotacji i procesów mieszania Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz
59 2016.12.20 Dawid MOŹDZIERSKI Asterosejsmologia zespołowa młodych gromad otwartych Andrzej Pigulski (Zbigniew Kołaczkowski)
58 2016.02.22 Wojciech SZEWCZUK Własności modów g w rotujących gwiazdach ciągu głównego typu widmowego B Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz
57 2014.12.15 Michał KAMIONKA Testowanie wybranych modeli kosmologicznych poza standardowym modelem ΛCDM Marek Szydłowski (OA UJ), Andrzej Borowiec (IFT UWr)
56 2013.01.21 Maciej ZAPIÓR Badanie przestrzennych ruchów materii w protuberancjach Paweł Rudawy
55 2012.09.17 Przemysław WALCZAK Asterosejsmologia zespolona gwiazd pulsujących typu B Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz
54 2010.01.25 Artur NARWID Własności pulsacyjne gwiazd ciągu głównego na podstawie fotometrii pól galaktycznych OGLE-II Andrzej Pigulski
53 2009.03.16 Marek STĘŚLICKI Fotometryczna zmienność gwiazd w fazie na i przed ciągiem głównym w gromadach otwartych centralnej części Mgławicy Kila Andrzej Pigulski
52 2007.10.19 Urszula BĄK-STĘŚLICKA Badanie ewolucji rozbłysków słonecznych Jerzy Jakimiec
  2007.03.05 Andrzej BARAN
(CA UMK, Toruń; KA AP, Kraków)
Wielobarwna fotometria pulsujących podkarłów typu B Andrzej Pigulski
51 2006.12.18 Krzysztof RADZISZEWSKI Analiza zmienności emisji rozbłysków słonecznych w linii Hα wodoru oraz w promieniowaniu rentgenowskim Paweł Rudawy
50 2006.03.17 Iwona KRUK Dynamika orbit halo w układach Słońce-planeta Edwin Wnuk
(OA UAM, Poznań)
49 2006.02.13 Gabriela MICHALSKA Wyznaczanie odległości za pomocą rozdzielonych układów podwójnych Andrzej Pigulski
48 2005.12.12 Tomasz MROZEK Badanie fazy impulsowej rozbłysków słonecznych w zakresie rentgenowskim i ultrafioletowym Michał Tomczak
47 2004.12.20 Zbigniew KOŁACZKOWSKI Gwiazdy zmienne wczesnych typów widmowych w Obłokach Magellana Andrzej Pigulski
46 2004.09.27 Ewa NIEMCZURA Obserwacyjne aspekty wpływu metaliczności na ewolucję i stabilność gwiazd ciągu głównego Henryk Cugier
45 2004.02.09 Sylwester KOŁOMAŃSKI Badanie struktury i ewolucji długotrwałych rozbłysków arkadowych Jerzy Jakimiec
44 2003.01.21 Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ Badanie gwiazd zmiennych pulsujących typu B na podstawie obserwacji Hipparcosa Mikołaj Jerzykiewicz
43 2002.12.09 Arkadiusz BERLICKI Faza gradualna rozbłysków słonecznych - analiza ogrzewania chromosfery przez miękkie promieniowanie rentgenowskie Bogdan Rompolt
42 2002.11.13 Grzegorz POŁUBEK Badanie układów zaćmieniowych z wykorzystaniem obserwatoriów satelitarnych IUE i HST Henryk Cugier
41 2002.01.11 Robert FALEWICZ Analiza wybranych rozbłysków rentgenowskich Jerzy Jakimiec
40 2001.06.04 Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ Obserwable nieadiabatyczne gwiazd pulsujących wczesnych typów widmowych Henryk Cugier
39 2001.05.18 Grzegorz KOPACKI Wiekowe zmiany okresów gwiazd typu RR Lyrae wybranych gromad kulistych Andrzej Pigulski
38 2000.10.25 Grzegorz MICHALAK Wyznaczanie mas planetoid Andrzej Pigulski
37 1997.06.17 Paweł PREŚ Badanie własności promieniowania rentgenowskiego rozbłysków gwiazdowych Jerzy Jakimiec
36 1996.09.17 Ryszarda GETKO Analiza statystyczna fluktuacji aktywności słonecznej Henryk Cugier
35 1994.09.27 Michał TOMCZAK Badanie przypływu energii w rozbłyskach słonecznych w oparciu o najnowsze dane obserwacyjne Jerzy Jakimiec
34 1992.10.20 Andrzej PIGULSKI Zmiany okresów pulsacji gwiazd typu β Cephei Mikołaj Jerzykiewicz
33 1992.03.24 Paweł RUDAWY Spektrofotometria spikul chromosferycznych i protuberancji Bogdan Rompolt
32 1991.04.23 Ryszard BYRKA Numeryczne modelowanie turbulentnego przełączania pól magnetycznych w koronie słonecznej Jerzy Jakimiec
31 1989.06.20 Mariusz DĄBROWSKI Wielkości obserwowalne w modelach Wszechświata Friedmana z materią o różnych równaniach stanu Włodzimierz Garczyński
(IFT UWr, Wrocław)
30 1988.05.18 Andrzej FLUDRA Badanie ruchów plazmy w rozbłyskach słonecznych na podstawie analizy widm rentgenowskich Jerzy Jakimiec
29 1986.06.04 Marek SIARKOWSKI
(CBK PAN, Wrocław)
Badanie struktury atmosfery nad plamą słoneczną na podstawie obserwacji radiowych, ultrafioletowych i rentgenowskich Jerzy Jakimiec
28 1981.02.27 Bernard J. MUSIELOK Fotometryczne i spektrofotometryczne badania wybranych gwiazd Ap Antoni Opolski
27 1980.02.20 Barbara SYLWESTER
(CBK PAN, Wrocław)
Analiza warunków fizycznych w rozbłyskach na podstawie ich widm rentgenowskich Jerzy Jakimiec
26 1980.02.20 Henryk CUGIER Badanie układu zaćmieniowego β Persei na podstawie widma ultrafioletowego w obszarze 2800 Å
Jerzy Jakimiec
25 1978.09.27 Tadeusz KOZAR Efekty nieliniowe wielookresowych pulsacji gwiazd Antoni Opolski
24 1977.11.16 Janusz SYLWESTER
(CBK PAN, Wrocław)
Analiza warunków fizycznych w obszarach aktywnych korony słonecznej na podstawie ich widm rentgenowskich Jerzy Jakimiec
23 1976.01.14 Marek HŁOND Fotometr do rejestracji miękkiego promieniowania rentgenowskiego Słońca Stanisław Gorgolewski
(OA UMK, Toruń)
22 1973.06.20 Tomasz JASTRZĘBSKI Orbita definitywna komety 1914 II (Kritzinger 1914a) Stefan Wierzbiński
21 1971.12.15 Barbara SZCZODROWSKA Orbity okresowe w zregularyzowanym ograniczonym zagadnieniu trzech ciał Stefan Wierzbiński
20 1970.06.17 Zbigniew KORDYLEWSKI Trójosiowy instrument uniwersalny Jan Mergentaler
19 1968.11.27 Krystyna BIELICKA Analiza chodu zakłóconego astronomicznych zegarów wahadłowych Stefan Wierzbiński
18 1968.07.02 Irena GARCZYŃSKA Próba interpretacji czynników powodujących powstawanie promieniowania radiowego w atmosferze Słońca jako silnych fal uderzeniowych Jan Mergentaler
17 1968.07.02 Mikołaj JERZYKIEWICZ Ekstynkcja międzyplanetarna Antoni Opolski
16 1968.06.03 Stanisław GĘBALA ... Jan Mergentaler
15 1968.01.24 Krzysztof ZIOŁKOWSKI Wybrane zagadnienia przetwarzania cyfrowych danych obserwacyjnych i orbitalnych małych planet i komet Stefan Wierzbiński
14 1968.01.24 Jacek OLSZEWSKI Badanie metodami numerycznymi praktycznej stabilności trójkątnych rozwiązań Lagrange'a w płasko-eliptycznym zagadnieniu ograniczonym trzech ciał Stefan Wierzbiński
13 1967.06.28 Bolesław GRABOWSKI Badanie i interpretacja widm gwiazdy zmiennej Antoni Opolski
12 1967.06.28 Krzysztof BEREŚ Wpływ linii absorpcyjnych na strumienie monochromatyczne δ Cephei Antoni Opolski
11 1967.06.28 Maria JAKIMIEC Analiza stochastyczna fluktuacji aktywności Słońca Jan Mergentaler
10 1965.11.17 Tadeusz CIURLA Szerokości równoważne i profile linii powstające w atmosferach gwiazd z gradientem prędkości Jan Kubikowski
9 1964.06.16 Jana PACIOREK Linie K i H zjonizowanego wapnia w obszarze aktywnym tarczy słonecznej Jan Mergentaler
8 1964.01.29 Bogdan ROMPOLT Spektrofotometryczne badania protuberancji spokojnej Jan Mergentaler
7 1963.05.06 Jerzy JAKIMIEC Magnetohydrodynamiczne modele plam słonecznych Jan Mergentaler
6 1961.06.14 Michał MONTYGIERD-ŁOYBA Wyznaczanie współrzędnych geograficznych z przejść gwiazd przez almukantarat bieguna Stefan Wierzbiński
5 1960.12.21 Adolf STANKIEWICZ Fotometria widma ciągłego plam słonecznych Jan Mergentaler
4 1960.12.05 Jadwiga KRAWIECKA Spektrofotometryczne badanie brzegu tarczy Słońca w widmie ciągłym Antoni Opolski
3 1960.10.26 Tadeusz JARZĘBOWSKI Zmiany pola magnetycznego i blasku gwiazd Antoni Opolski
2 1957.10.30 Jan KUBIKOWSKI O ubytku masy w ewolucji gwiazd Antoni Opolski
1 1951.12.15 Stefania KOSIBA Wpływ absorpcji liniowej w widmach gwiazd na izofotową i efektywną długość fal Eugeniusz Rybka

 

HABILITACJE

Lp. Data kolokwium/decyzji RW Imię i nazwisko Tytuł pracy
26 2020.04.23
(UJ Kraków)
Grzegorz KOPACKI
Właściwości gwiazd pulsujących gromad kulistych Galaktyki
25 2018.05.15 Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ
Badanie celów asterosejsmicznych satelity Kepler
24 2015.09.22 Robert FALEWICZ
Emisja rentgenowska jako wskaźnik wydajności procesów transportu i deponowania energii w rozbłyskach słonecznych
23 2013.11.26 Andrzej BARAN
(KA, UP Kraków)
Identyfikacja modów pulsacji podkarłów typu B z wykorzystaniem danych satelitarnych
22 2009.11.17 Arkadiusz BERLICKI Obserwacje i modelowanie aktywnej atmosfery słonecznej
21 2008.05.27 Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ Asterosejsmologia gwiazd pulsujących typu β Cephei i δ Scuti
20 2002.05.25 Paweł RUDAWY Badanie procesu wydzielania energii w koronie słonecznej
19 2001.06.12 Michał TOMCZAK Charakterystyczne cechy morfologiczne rozbłysków słonecznych w zakresie rentgenowskim
18 1998.06.09 Andrzej PIGULSKI Gwiazdy zmienne w gromadach otwartych i asocjacjach OB
17 1997.12.16 Marek SIARKOWSKI
(CBK PAN, Wrocław)
Badanie przestrzennych rozkładów emisji rentgenowskiej gwiazd
16 1994.11.27 Krzysztof MURAWSKI
(UMCS, Lublin)
Symulacje numeryczne fal magnetohydrodynamicznych w atmosferze Słońca
15 1994.09.27 Barbara SYLWESTER
(CBK PAN, Wrocław)
Badanie wydzielania energii w rozbłyskach słonecznych na podstawie obserwacji rentgenowskich
14 1990.11.27 Marek SIKORA
(CAMK PAN, Warszawa)
Teoretyczne aspekty promieniowania aktywnych jąder galaktyk
13 1989.06.25 Henryk CUGIER Badanie zawartości węgla w gwiazdach wczesnych typów widmowych
12 1989.05.23 Bożena CZERNY
(CAMK PAN, Warszawa)
Interpretacja widm i zmienności promieniowania aktywnych jąder galaktyk
11 1988.12.14 Maria JAKIMIEC Krótkoterminowe prognozy rozbłyskowej aktywności Słońca
10 1988.02.17 Janusz SYLWESTER
(CBK PAN, Wrocław)
Świadectwo istnienia zmian obfitości wapnia w plazmie rozbłysków słonecznych
9 1981.11.11 Jerzy BEM Wyznaczanie rektascensji gwiazd i fotoelektryczna rejestracja momentu przejścia
8 1978.11.15 Mikołaj JERZYKIEWICZ Oscylacje nieradialne gwiazdy typu β Cephei 12 Lacertae
7 1975.11.05 Bolesław GRABOWSKI
(WSP, Opole)
Zawartość metali w atmosferach podkarłów
6 1974.06.24 Bogdan ROMPOLT Ruchy rotacyjne w drobnych strukturach słonecznych
5 1971.06.23 Jerzy JAKIMIEC Fotosfera w plamach słonecznych - problem konstruowania modeli
4 1969.01.08 Adolf STANKIEWICZ Przepływ energii w plamach słonecznych
3 1964.04.24 Jan KUBIKOWSKI Linie absorpcyjne w niejednorodnej atmosferze
2 1951.12.29 Antoni OPOLSKI O nieciągłościach w rozkładzie mas i zawartości wodoru na wykresie Hertzsprunga-Russella
1 1950.06.03 Jan MERGENTALER O asymetrii krzywej blasku gwiazd zaćmieniowych