Ogłoszenia dla studentów

Ogłoszenia na dzień 7.06.2019 r.

Przypominam, że uruchomione zostały ankiety studenckie w systemie USOS. Proszę o ich wypełnianie. Ankiety będą czynne do 30 czerwca.


Ogłoszenia na dzień 27.09.2018 r.

Przypominam zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Wrocławskim, że zajęcia dydaktyczne zaczynają się 3 października 2018 r. (środa).


 Ogłoszenia na dzień 26.09.2018 r.

UWAGA I rok astronomii (studia licencjackie)

Przypominam, że studenci powinni zapisywać się w USOSie w zależności od wybranej ścieżki (A lub B) na ćwiczenia z przedmiotów Matematyka 1 lub Analiza matematyczna 1 do prowadzących:

  • Matematyka 1 - dr U. Bąk-Stęślicka lub dr G. Michalska
  • Analiza matematyczna 1 - dr W. Szewczuk lub dr E. Niemczura

Studenci, którzy potrzebują przepisać oceny proszeni są o zgłaszanie się z podaniem do mnie (Instytut Astronomiczny, Kopernika 11, budynek A, pok. 14), ponieważ muszę zaopiniować wniosek zaadresowany do Prodziekana dr hab., prof. UWr Andrzeja Frydryszaka. Po zaopiniowaniu podanie będzie przekazane przez sekretariat IA do Dziekanatu. Przepisania ocen można dokonać przez pierwsze dwa tygodnie semestru zimowego.


Ogłoszenia na dzień 19.09.2018 r.

W czwartek, 27 września 2018, dzień adaptacyjny dla studentów przyjętych w tegorocznej rekrutacji na I rok studiów I stopnia na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uroczysta immatrykulacja godz. 14.30: uroczysta immatrykulacja, złożenie ślubowania oraz wykład inauguracyjny odbędą się w Oratorium Marianum, Gmach Główny Uniwersytetu, pl. Uniwersytecki 1
(Uwaga: obecność obowiązkowa – złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym wpisu na I rok)


Spotkanie informacyjno-organizacyjne

godz. 12.00: spotkanie dla studentów kierunku astronomia odbędzie się w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej, plac M. Borna 9
(Na spotkaniu podane zostaną różne szczegóły dotyczące studiowania na naszym wydziale, będzie też czas na pytania – zachęcamy do uczestnictwa)

Kilka ważnych spraw organizacyjnych dla I roku

Od 28 września do 12 października 2018 zapraszamy do Dziekanatu Wydziału w celu podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia złożenia ślubowania, jakie otrzymają Państwo do podpisu podczas immatrykulacji. Osoby, które w powyższym terminie nie dopełnią formalności, nie zostaną wpisane na listę studentów. Przypominamy także o konieczności odznaczenia w systemie IRK chęci otrzymania legitymacji studenckiej (ELS) oraz uiszczenia za nią opłaty.


Zapisy na zajęcia będą możliwe poprzez system USOS w dniach 25 września – 5 października 2018. W późniejszym terminie, po uruchomieniu zajęć, zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie swoich wyborów poprzez tzw. podpięcie przedmiotów.

Informacja o obowiązkowym szkoleniu bhp i ppoż (link) oraz o zapisach na lektoraty z języków obcych (link) znajduje się na wydziałowej stronie internetowej w komunikatach.

Z-ca Dyr. ds. Dydaktycznych dr hab. R. Falewicz