Studia II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje stopień magistra astronomii.

NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ASTRONOMII
(obowiązujący dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2015 i później):

Od roku akademickiego 2015/2016 realizowany jest nowy, bardziej elastyczny plan studiów zawierający więcej przedmiotów do wyboru. Student w trakcie studiów II stopnia powinien uzyskać 105 punktów ECTS, żeby mógł przystąpić do egzaminu magisterskiego.

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2022 (plik PDF).

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/2022 (plik PDF).

Plan studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2020/2021 (plik PDF).

Podczas studiów magisterskich studenta obowiązuje zaliczenie języka obcego (angielskiego) na poziomie B2+. Zajęcia te w wymiarze 60 godzin i 4 punkty ECTS trwają jeden semestr. Student musi zaliczyć dwa wykłady specjalistyczne.

Efekty uczenia się dla studiów astronomii II stopnia.

SYLABUSY DLA PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH II STOPNIA

Budowa i ewolucja gwiazd 2, Fizyka Słońca, Astronomia galaktyczna, Astronomia pozagalaktyczna, Kosmologia, Astrofizyka wysokich energii, Praktyczna mechanika kwantowa, Metody redukcji i analizy danych astronomicznych, Mechanika nieba, Atmosfery gwiazdowe, Pulsacje gwiazdowe, Seminarium z astronomii, Pracownia fotometrii CCD, Pracownia spektroskopii, Highlights of Modern Physics and Astrophysics, Fizyka statystyczna, Elektrodynamika klasycznaPracownia IDL, Język obcy, Seminarium magisterskie 1, Seminarium magisterskie 2, Pracownia magisterska 1, Pracownia magisterska 2, Przedmiot humanistyczny
WYKŁADY SPECJALISTYCZNE (DO WYBORU): Astrobiologia, Obserwacje i modelowanie atmosfery słonecznej, Gwiazdy zmienne, Korona słoneczna, Słońce w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiegoGwiazdy zmienne w gromadach kulistych, Pogoda kosmiczna, Fizyka rozbłysków słonecznych, Gwiazdowe reakcje jądrowe.

 EGZAMIN MAGISTERSKI

1. Egzaminem kończącym studia drugiego stopnia jest egzamin magisterski.
2. Egzamin  magisterski,  w  formie  egzaminu  ustnego,  przeprowadza  komisja  egzaminacyjna powołana zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w UWr.
3. Egzamin rozpoczyna przedstawiona przez studenta krótka prezentacja pracy magisterskiej podlegająca ocenie.
4. Student odpowiada na pytania zadawane przez członków komisji, przy czym:
a) co najmniej jedno pytanie dotyczy zagadnień omawianych w pracy magisterskiej,
b) co najmniej dwa pytania dotyczą ogólnych zagadnień astronomii,
c) liczba  zadanych  pytań  nie  powinna  przekroczyć  pięciu,  przy  czym  komisja egzaminacyjna  ma  prawo  podjęcia  dyskusji  ze  studentem  w  ramach  omawianego zagadnienia, zadając dodatkowe pytania uzupełniające,
d) odpowiedź na każde pytanie oceniana jest przez komisję.

Więcej na temat warunków ukończenia studiów astronomii,  wymagań stawianych pracom dyplomowym i egzaminom dyplomowym można znaleźć tutaj

ZASADY PRZYJĘĆ