Studia III stopnia (doktoranckie)

STUDIUM DOKTORANCKIE ASTRONOMII i SZKOŁA DOKTORSKA

Wydział Fizyki i Astronomii

Forma studiów: stacjonarna
Język studiów: polski 

Studia Doktoranckie Astronomii (SDA), działające przy Wydziale Fizyki i Astronomii UWr, uruchomione zostały w 1996 roku. Do tej pory SDA ukończyło 28 osób:

 • 2000: Grzegorz Michalak
 • 2001: Grzegorz Kopacki, Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz
 • 2002: Robert Falewicz, Grzegorz Połubek, Arkadiusz Berlicki
 • 2003: Joanna Molenda-Żakowicz
 • 2004: Sylwester Kołomański, Ewa Niemczura, Zbigniew Kołaczkowski
 • 2005: Tomasz Mrozek
 • 2006: Gabriela Michalska, Iwona Kruk, Krzysztof Radziszewski
 • 2007: Urszula Bąk-Stęślicka
 • 2009: Marek Stęślicki
 • 2010: Artur Narwid
 • 2012: Przemysław Walczak
 • 2013: Maciej Zapiór
 • 2014: Michał Kamionka
 • 2016: Wojciech Szewczuk, Dawid Moździerski
 • 2017: Jakub Ostrowski
 • 2020: Katarzyna Mikuła
 • 2023: Michalina Litwicka, Piotr Kołaczek-Szymański, Amadeusz Miszuda, Przemysław Bruś

Nie dokonuje się już naboru na SDA. Tę rolę przejęła Szkoła Doktorska (SD). SDA zostaną z mocy ustawy zamknięte 31.12.2023 r.

Obecnie na SDA studiuje 2 doktorantów. Studia obejmują dyscyplinę naukową astronomia w zakresie specjalności: heliofizyka i astrofizyka.

Dodatkowe informacje i terminy:

Kierownik Studium Doktoranckiego: prof. Paweł Rudawy, tel. 71 3378070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przebieg studiów

Studia doktoranckie (SDA) trwają cztery lata, w szczególnych przypadkach mogą być przedłużone. Warunki przedłużenia studiów znajdują się w Regulaminie studiów doktoranckich UWr. W trakcie trwania studiów doktoranci zaliczają prowadzone dla nich kursy, a także seminaria i lektoraty. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich astronomii zawarta jest poniżej:

1 Nazwa kierunku studiów Studia doktoranckie astronomii
2 Poziom kształcenia Studia trzeciego stopnia
3 Profil studiów Nie dotyczy
4 Forma prowadzenia studiów Czteroletnie studia stacjonarne
5 Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)
6 Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Obszar: nauki ścisłe
Dziedzina: nauki fizyczne
Dyscyplina: astronomia
7 Wskazanie ogólnych celów kształcenia, przewidywanych możliwości zatrudnienia typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia Studia doktoranckie astronomii przygotowują absolwentów do:
 • prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych w zakresie astronomii lub nauk pokrewnych, samodzielnie lub w zespołach badawczych
 • przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora (ko-promotora, promotora pomocniczego) i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych, w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
 • wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie na stanowiskach dydaktyczno-naukowych lub jako specjaliści, w Polsce lub za granicą, m.in. w:
 • uczelniach
 • instytutach naukowych
 • działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego uzupełniania swoich kompetencji zawodowych.
8 Język wykładowy Podstawowym językiem, w którym prowadzonym są studia doktoranckie astronomii, jest język polski, przy czym część zajęć może odbywać się w języku angielskim, a plan studiów konstruowany jest w taki sposób, by umożliwić realizację programu studiów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Program studiów doktoranckich obowiązujących od roku 2014 oraz szczegółowe warunki zaliczania przedmiotów znajduje się tutaj oraz poniżej.

Oprócz tego doktoranci prowadzą działalność naukową przygotowując pracę doktorską, wyjeżdżają na konferencje naukowe i obserwacje. Do obowiązków doktorantów należy też prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin w ciągu roku akademickiego. Część studiów doktoranckich może być odbyta za granicą. Po ukończeniu Studiów Doktoranckich Astronomii i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału obrony pracy doktorskiej, absolwent otrzymuje stopień doktora nauk fizycznych ze specjalnością astronomia.

Po zakończeniu każdego semestru doktorant zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi SDA sprawozdania z ich przebiegu . Odpowiednie formularze sprawozdania dostępne są w Dziekanacie Wydziału Fizyki i Astronomii.

W czasie studiów doktoranci otrzymują stypendium doktoranckie. Dodatkowo doktoranci mogą starać się o dodatkowe stypendia za wyniki w nauce oraz pomoc materialną w postaci stypendium socjalnego na wyżywienie i na mieszkanie. O przyznaniu stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku decyduje ocena końcowa z egzaminu wstępnego a na wyższych latach - wyniki w nauce za rok poprzedzający.

Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich, stypendiów praz regulaminy ich przyznawania znajdują się na stronie internetowej Wydziału Fizyki i Astronomii w zakładce Studia/Studia doktoranckie oraz na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem http://www.uni.wroc.pl/studia/studia-doktoranckie.

Absolwenci SDA mogą być zatrudnieni w Instytucie, bądź innym ośrodku astronomicznym w kraju lub za granicą.